Internationell affär

 

 

Euler Hermes står vid er sida som en internationellt erfaren garant överallt i världen.

Utländska transaktioner kräver ofta ondemandgarantier som ska betalas på anmodan, med nästan inga möjligheter att hävda bristfälligt fullgörande av det underliggande kontraktet. Euler Hermes bistår och ger värdefulla råd till sina kunder i syfte att få bättre villkor när det gäller att fullgöra sina förpliktelser.

Om ni säljer varor eller tjänster till kunder utomlands kan vi ställa ut garantier till förmån för era kunder i de flest länder runt om i världen.
 
Kunder inom den offentliga sektorn utanför Europa efterfrågar ofta en garanti utställd
i sitt eget land. I det fallet kan ni räkna med oss. Där det är nödvändigt nyttjar vi vårt internationella nätverk av samarbetspartners som agerar som frontande företag i respektive land. De erbjuder den säkerhet som ni eller era dotterbolag behöver lokalt, på våra vägnar och med uppbackning av vår garanti.

PROFESSIONELL RÅDGIVNING I STORA INTERNATIONELLA PROJEKT
Koordination av större infrastrukturprojekt såsom konstruktioner av dammar, tunnlar och broar är uppgifter av enorm komplexitet. Att tillhandahålla nödvändiga garantier kräver planering i god tid och koordinering mellan involverade byggkonsortier, kunder, garantigivare och banker.
 
Ju tidigare ni tar med Euler Hermes i processen desto effektivare kan vårt säkerhetskoncept stärka er förhandlingsposition. Även om garantierna som ofta krävs endast kan utfärdas av ett internationellt konsortium av garantigivare kan vi med vår expertis av internationella affärer ge er det stöd ni behöver.