Ordlista

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • Y
 • Å
 • Ä
 • Ö
CREDIT MANAGEMENT

Ett samlingsbegrepp för tjänster som erbjuds till företag vilka syftar till att säkerställa en effektiv hantering av kundfordringar, inklusive påminnelse- och indrivningsrutiner av obetalda fordringar.


EGEN LIMIT

Ett villkor i kreditförsäkringen som möjliggör för försäkringstagaren att sätta egna kreditlimiter på ett urval av kunderna, baserat på bestämmelser utfärdade av Euler Hermes.

EXKLUSIV INFORMATION

Information framtagen av Euler Hermes och som exklusivt är ägd av Euler Hermes för analys och bedömning av försäkringstagarens kunder. Denna information är en garanti för Euler Hermes höga service till sina kunder.​


FÖRSÄKRINGBREV

Försäkringsbrevet utgör den del i det samlade försäkringsavtalet mellan försäkrings-tagaren och Euler Hermes.​

FÖRSÄKRINGSFÖRMEDLARE (MÄKLARE)

En oberoende mellanhand som hjälper företag att finna den bästa försäkrings-lösningen för sina kunder baserat på en fullmakt från kunden. Mäklarna bistår försäkringstagaren med råd och stöd under försäkringsperioden.​


INSOLVENS

Oförmåga att erlägga betalning i den takt som skulder förfaller till betalning.​


KONTRAKTSGARANTI

Kontraktsgarantin utgör säkerhet för en entreprenörs eller leverantörs åtaganden enligt ingånget avtal och avser vanligen rätta fullgörandet av en entreprenad eller leverans, garantitidsansvaret eller återbetalningsskyldigheten av ett erhållet förskott. Euler Hermes kontraktsgaranti är en i näringslivet vanlig garantiform och den utfärdas gentemot såväl svenska som utländska förmånstagare. Euler Hermes utfärdar även vissa garantier som är föreskrivna i lag eller förordning, t ex Resegaranti, Tullgaranti och EU-garanti.  Kontraktsgarantin utfärdas normalt som proprieborgen. Det är inte någon skillnad på det juridiska instrument som utfärdas av Euler Hermes eller av svensk bank.

KREDITFÖRSÄKRING

En försäkring som ger leverantörer av varor och/eller tjänster skydd mot kund-förluster i händelse av utebliven betalning från kunderna. Försäkringsersättning,
efter avdrag för självrisk, utbetalas normalt inom 30 dagar efter försäkringsfallets inträffande och samtliga handlingar erhållits av försäkringsbolaget.​


PREMIE

Belopp att betala av försäkringstagaren till Euler Hermes i utbyte mot risktäckning i enlighet med försäkringsavtalet. Premien faktureras i enlighet med villkoren för försäkringen och ska betalas enligt villkoren på fakturan. ​


SKADA

En skada under en kreditförsäkring inträffar t.ex. vid en kunds konkurs, ackord eller att betalning inte erhållits inom 180 dagar räknat från fakturans förfallodag. Detta berättigar försäkringstagaren att göra anspråk under försäkringen.


ÅTERVINNINGAR

Samtliga återvunna belopp från gäldenären efter att försäkringsersättning utbetalats. Efter att ersättningen utbetalats övertar Euler Hermes fordran och samtliga tillhörande rättigheter.​