FAQ

Vem är försäkringsgivare?​

Verksamheten i Sverige drivs som filial till det belgiska försäkringsbolaget Euler Hermes Europe SA. (Reg.Nr. BE 0403.248.596) registrerat i Crossroads Bank for Enterprises. Euler Hermes Sverige filial är registrerat i Bolagsverkets filialregister (Reg.Nr. 516407-6233).

Vad är en kreditförsäkring?

En kreditförsäkring ger er som leverantör ett skydd mot kundförluster vid försäljning av varor eller tjänster på kredit oavsett var kunden befinner sig i världen. Ersättning utbetalas om ni inte får fullt betalt av kunden och orsaken till detta är att kunden t.ex. gått i konkurs, genomfört ett ackord eller att kunden helt enkelt inte betalar en otvistig fordran. Om tillverkningen är helt kundspecifik och kunden under tillverkningsperioden blir insolvent, kan även denna typ av risk täckas av försäkringen. Vid export händer det ibland att betalningar från kunder uteblir p.g.a. så kallade politiska händelser i köparlandet, trots att kunden kan betala. Även sådana situationer kan omfattas av försäkringen. ​

Varför skall vi teckna en kreditförsäkring?

Att inte få betalt för en utförd leverans är inte bara en stor missräkning i sig, utan kan också få mycket kännbara ekonomiska konsekvenser för dig som leverantör. En kundförlust påverkar inte bara årets resultat och därmed det egna kapitalet utan även likviditeten. Med försäkringen säkerställs 80 - 90 % av fordringsbeloppet, vilket medför att företagets handlingskraft är säkrad och ni kan fortsätta koncentrera er på att göra affärer. Förutom det rent ekonomiska skyddet får ni med försäkringen även ett unikt verktyg som kan användas i det dagliga försäljningsarbetet. Vi hjälper er att sälja till rätt kund och till rätt risknivå, oavsett var kunden finns i världen. Uteblir betalningen på förfallodagen hjälper vi er med att driva in fordran genom Euler Hermes Inkasso. Lyckas vi inte med indrivningen, ja, då får ni i stället betalt genom försäkringen.​

Vilken typ av risker täcker en kreditförsäkring?

En kreditförsäkring skyddar ett företags balans- och resultaträkning mot konsekven-serna av en inträffad kundförlust. En kundförlust uppstår t.ex. vid en kunds konkurs, genomfört ackord eller genom att kunden helt enkelt inte betalar en otvistig fordran. Även så kallad politisk risk kan omfattas av försäkringen. Försäkringsskyddet uppgår vanligtvis till 90 % av den försäkrade fordran, vilket säkerställer företagets likviditet. Försäkringen täcker fordringar vid såväl inhemsk försäljning som export. Utöver fordringsbeloppet kan även kundspecifika kostnader som upparbetas under själva tillverkningsperioden omfattas av skyddet.

Hur fungerar försäkringen?

I samband med att försäkringen startar gör vi en genomgång av era kunders finansiella status. För respektive kund fastställer vi en limit som motsvarar det maximala skyddet i händelse av en kundförlust. Därefter bevakar vi kundernas ställning löpande. För det fall det sker en försämring av en kunds status varnar vi er i god tid så att försäljningen kan anpassas därefter. Om utvecklingen däremot förbättras kan försäljningsinsatserna i stället intensifieras under ett utökat försäkringsskydd. På så vis hjälper vi er att finna den optimala riskbalansen i er kundreskontra. Om en kundbetalning uteblir på förfallodagen kan vi hjälpa er med indrivning av fordran genom Euler Hermes Inkasso, oavsett var kunden är belägen. Lyckas vi inte med indrivningen, ja, då får ni betalt via försäkringen i stället.

Varför skall vi bli kund hos just Euler Hermes?

Att erbjuda konkurrenskraftiga lösningar utifrån kundens egna förutsättningar är en själv-klarhet för oss. Dessutom har våra kunder alltid tillgång till sitt eget team av branscherfarna experter som ger en personlig och professionell service. Euler Hermes finns representerade på alla viktiga exportmarknader med egna kontor i över 50 länder runt om i världen. I våra databaser har vi tillgång till information på över 40 miljoner företag. Euler Hermes publicerar regelbundet olika ekonomiska publikationer som kostnadsfritt kan beställas från hemsidan. Genom Euler Hermes globala närvaro finns alltså tillgång till unik kompetens och lokal service för våra kunder runt om i världen. Euler Hermes är en del av tyska Allianz, en av världens största försäkringskoncerner.​

Hur ansöker vi om en försäkring?

Det enda du behöver göra är att fylla i vårt ansökningsformulär. I det finns samtliga uppgifter som vi behöver i utgångsläget. En av våra säljare kommer därefter att kontakta dig för genomgång av vår offert. Våra säljare tar kostnadsfritt fram ett förslag på lösning baserad på just era förutsättningar och önskemål.

Om er omsättning understiger MSEK 50 och ni endast har behov av att försäkra ett par enstaka kunder föreslår vi att ni väljer att teckna vår småföretagarförsäkring Simplicity

Vilken typ av företag har en kreditförsäkring?

Våra kunder omsätter allt ifrån några miljoner till miljardbelopp per år. De allra flesta branscher inom tillverknings- och serviceindustrin finns representerade i vår kundbas. Såväl inhemsk försäljning som export kan försäkras. Utifrån era specifika behov och önskemål föreslår vi en lösning för er. Att få en offert kostar ingenting.

Vad kostar en försäkring?

Kostnaden för försäkringen är direkt relaterad till den förlustrisk som Euler Hermes anser föreligga för kunden ifråga. Denna risk bedöms utifrån ett antal kriterier som t.ex. köparnas finansiella ställning, marknader, branschtillhörighet, kredittider och historiska kundförluster. Kostnaden för försäkringen uppgår endast till några promillen av den försäkrade omsättningen vilket gör försäkringen billigare än alla andra motsvarande alternativ på marknaden.

Vid en årsomsättning på 25 miljoner skulle premiesatsen sannolikt ligga i intervallet
0,30 - 0,40 %. Detta motsvarar en kostnad på 150 - 200 kronor för att försäkra betalningen av en faktura utställd på 50 000 kronor.

Vad skiljer kreditförsäkring mot factoring och fakturaköp?

Vid factoring belånar ni era kundfordringar hos factoringbolaget och får på så vis betalt i förskott. Vanligtvis avser factoring endast inhemska fordringar. Om köparen inte betalar factoringbolaget blir ni skyldiga att återbetala beloppet och kreditrisken är därmed tillbaka i era egna böcker.

Vid fakturaköp säljer ni bort er kreditrisk och får betalt av fakturaköpsbolaget i stället för kunden. Priset för denna tjänst kan dock motsvara hela er vinstmarginal.

Med en kreditförsäkring tar vi över er kreditrisk från den dag ni levererar och om kunden inte betalar, får ni betalt av oss i stället. Priset motsvarar bara några promillen av er omsättning.

Kan vi försäkra bara några av våra kunder eller endast de vi är oroliga för?

På lång sikt blir samarbetet inte lönsamt för någon av parterna om endast de kunder som har den lägsta kreditvärdigheten försäkras. Därför väljer de flesta av våra kunder att försäkra alla eller merparten av sina kunder. Man kan även välja att endast försäkra vissa länder eller produktområden. Våra säljare tar kostnadsfritt fram ett förslag på lösning baserad på just era förutsättningar och önskemål.

Kan vi försäkra enbart våra exportkunder?

Ja, det är möjligt. Men kostnadsmässigt kan det vara en fördel för er att teckna en mer heltäckande lösning. Våra säljare tar kostnadsfritt fram ett förslag på lösning baserad på just era förutsättningar och önskemål.

Kan vi försäkra våra kunder i politiskt oroliga länder?

Ja, utöver den kommersiella risken, d.v.s. skydd mot förluster i konkurser etc, kan försäkringen även omfatta skydd mot så kallad politisk risk. Detta innebär att ersättning utbetalas i händelse av utebliven betalning från kund på grund av att en politisk händelse inträffat i köparlandet, trots kundens betalningsförmåga. Med politisk händelse menas här t.ex. krig, revolution eller uppror.

Finns det en lägsta nivå på omsättning att försäkra?

Euler Hermes har ett brett program av försäkringslösningar avsett för såväl små företag som multinationella koncerner. Våra säljare tar kostnadsfritt fram ett förslag på lösning baserad på just era förutsättningar och önskemål.

Vilka kredittider täcks av försäkringen?

Kredittider upp till 360 dagar är de vanligast förekommande kredittiderna som försäkringen täcker.

Vad ska vi göra om en kund inte betalar?

Om en betalning uteblir på förfallodagen från kunden är det viktigt med ett snabbt agerande. Om påminnelserna inte ger önskat resultat bör inkassoåtgärder inledas snarast därefter. Gentemot Euler Hermes skall försäkringstagaren rapportera dessa uteblivna betalningar från kunderna för att på så vis få hjälp med den fortsatta hanteringen. Euler Hermes Inkasso assisterar våra kunder med att driva in fordringar över hela världen.

Vad gör vi om en av våra kunder försätts i konkurs?

Om en kund försätts i konkurs innebär det att ett försäkringsfall har inträffat under försäkringen. Detta skall då omgående anmälas till Euler Hermes. Denna anmälnings-skyldighet gäller för övrigt vid alla typer av försäkringsfall. Euler Hermes tar därefter kontakt med försäkringstagaren för begäran om kompletterande information. Den dokumentation som normalt efterfrågas är t.ex. reskontrautdrag, fakturakopior och
uppgift om betalningshistorik. Försäkringsersättningen utbetalas inom 30 dagar efter att försäkringsfallet inträffat och samtliga handlingar tillställts Euler Hermes.

Kan vi få hjälp med inkasso?

Ja, Euler Hermes Inkasso finns för alla våra kunder. Genom vårt omfattande kontorsnät kan vi bistå våra kunder med indrivning över hela världen. Vi har en enkel prismodell utan fasta abonnemangsavgifter vilket gör det enkelt för våra kunder att beräkna kostnaden. Eventuella rättsliga kostnader som uppstår i samband med indrivning av en försäkrad fordran ersätts under försäkringen.

Är det mycket arbete med försäkringen?

Det mesta av det praktiska arbetet sköter du via vårt online system, Eolis. Där kan du se hela er försäkrade reskontra, ansöka om nya kreditlimiter och mycket mer. Online system i alla ära, men viktigast är kanske din dialog med våra experter. Du som kund har nämligen tillgång till ett eget team av rådgivare som hjälper dig med frågor rörande era kunder.

När får vi ersättning från försäkringen?

Om kunden går i konkurs, genomför ett ackord, vid utmätning som ej leder till full betalning eller om kunden helt enkelt inte betalar en otvistig fordran. I utlandet täcker försäkringen samtliga motsvarande rättsliga förfaranden. Försäkringsersättningen utbetalas inom 30 dagar efter att försäkringsfallet inträffat och samtliga handlingar tillställts Euler Hermes.

Hur mycket kan vi få i ersättning under försäkringen?

Den normala ersättningsnivån per försäkrad kund uppgår i regel till 90 % beräknat på det försäkrade fordringsbeloppet. För varje försäkringsperiod fastställs dessutom ett maximalt ersättningsbelopp för försäkringsfall som inträffar under perioden, baserat på den totala försäkrade omsättningen.

Hur snabbt får vi ersättningen utbetald vid en skada?

Försäkringsersättningen utbetalas inom 30 dagar efter att försäkringsfallet inträffat och samtliga handlingar tillställts Euler Hermes.

Varför ska vi bli kund hos Euler Hermes Inkasso?

Genom vårt globala nätverk av inkassobolag kan vi hjälpa dig att driva in er fordran var än i världen kunden befinner sig. Euler Hermes koncernen finns representerat med egna inkassobolag i över 25 länder och har samarbetspartners i ytterligare närmare 90 länder. Euler Hermes har mångårig erfarenhet av indrivning och insolvenshantering samt är ett känt namn runt om i världen vilket ger vår involvering stor slagkraft. Att följa god inkassosed är en självklarhet för oss. Vi har en enkel prissättningsmodell vilket gör det lätt för våra kunder att beräkna kostnaden redan innan ett ärende skickas in. Verksamheten bedrivs inom ramen för Euler Hermes Sverige filial.

Vilka fördelar finns det med Euler Hermes Inkasso?

Genom vårt omfattande nätverk av egna inkassobolag och samarbetspartners runt om i världen finns det alltid en expert på plats som värderar hur varje enskilt ärende på bästa sätt skall hanteras. Euler Hermes koncernen finns representerat med egna inkassobolag i över 25 länder och har samarbetspartners i ytterligare närmare 90 länder.

Är fordran försäkrad av Euler Hermes Kreditförsäkring finns det enbart fördelar med att använda Euler Hermes Inkasso. Här är några exempel:

• Genom att vara kund till Euler Hermes så slipper du ta hjälp av ett externt inkassobolag. 
• Eftersom fordran vanligtvis är försäkrad har vi ett gemensamt intresse av att driva in så stor del som möjligt för att undvika en kundförlust.
• Om vi inte lyckas med indrivningen och fordran är försäkrad av Euler Hermes får du i stället betalt under försäkringen.
• Rättsliga indrivningskostnader som uppstår i samband med indrivningen ersätts genom 
försäkringen.

Hur blir vi kund hos Euler Hermes Inkasso?

Det enda ni behöver göra är att fylla i och underteckna vårt abonnemangsavtal.​

Vad kostar ett inkassoärende?

Vi har en enkel prissättningsmodell vilket gör det lätt för våra kunder att beräkna kostnaden redan innan ett ärende skickas in.

Ni betalar ingen abonnemangsavgift, utan endast en fast avgift per uppdrag enligt gällande prislista. För utländskt inkasso tillkommer en provision vilken beräknas på indrivet belopp. Någon provision för inhemskt inkasso utgår inte.

Vem äger Euler Hermes Inkasso?

Inkassoverksamheten bedrivs inom ramen för Euler Hermes Sverige filial, vilken är en filial till det belgiska försäkringsbolaget Euler Hermes Europe SA (Reg. Nr. BE 0403.248.596) registrerat i Crossroads Bank for Enterprises. Euler Hermes Sverige filal är registrerat i Bolagsverkets filialregister (Reg. Nr. 516407-6233). Euler Hermes Europe SA ingår i världens största kreditförsäkringskoncern, franska Euler Hermes SA. Moderbolag är den tyska försäkrings- och finanskoncernen Allianz. Inkassoverksamheten i Sverige står under Datainspektionens tillsyn.

Hur går vi tillväga om vi vill skicka in ett inkassoärende?

Enkelt! Ni fyller bara i vår uppdragsblankett och bifogar kopior på de fakturor som är obetalda. Du finner en snabblänk till uppdragsblanketten här.

Var finns Euler Hermes Inkasso representerat?

Euler Hermes Inkasso finns representerat med egna inkassobolag i över 25 länder runt om i världen och har samarbetspartners i ytterligare närmare 90 länder.

Kan vi få hjälp med exportinkasso?

Genom vårt globala nätverk av egna inkassobolag och samarbetspartners kan vi hjälpa dig med att driva in er fordran var än i världen er kund befinner sig. Euler Hermes Inkasso finns representerat med egna inkassobolag i över 25 länder och har samarbetspartners i ytterligare närmare 90 länder.

Hur snabbt driver Euler Hermes Inkasso in en fordran?

Hur lyckosamma vi blir på att driva in er fordran beror till stor del på hur gammal fordran är när vi får uppdraget och var i världen er kund är baserad. Ju förr vi får uppdraget desto större är chansen att vi lyckas. Om vi inte förmår driva in en försäkrad fordran och den därmed blir föremål för skadereglering får ni i stället betalt under försäkringen.

Vad händer om vår kund bestrider ett krav?

Om kunden bestrider ert krav om betalning är fordran tvistig och vi är då förhindrade att fortsätta med några indrivningsåtgärder. I sådana situationer kan vi bistå med juridiskt ombud för att reda ut sakförhållandena.

Kan vi få hjälp med långtidsbevakning av en fordran?

Euler Hermes Inkasso kan bistå er med anmälan och bevakning av fordringar i utländska konkurser samt hjälpa er med långtidsbevakning av en obetald fordran oavsett var kunden befinner sig i världen.

Vem är garantigivare?

​Verksamheten i Sverige drivs som filial till det belgiska försäkringsbolaget Euler Hermes Europe SA. (Reg.Nr. BE 0403.248.596) registrerat i Crossroads Bank for Enterprises. Euler Hermes Sverige filial är registrerat i Bolagsverkets filialregister (Reg.Nr. 516407-6233).​

Vilka garantityper utfärdar Euler Hermes?

- Anbudsgaranti. Säkerställer att anbudsgivaren tecknar kontrakt om anbudet antas.
- Förskottsgaranti. Säkerställer att erhållet förskott återbetalas.
- Fullgörandegaranti. Gäller normalt till godkänd slutbesiktning.
- Garantitidsgaranti. Gäller normalt i 2-5 år efter godkänd slutbesiktning.
- Resegaranti. Säkerställer en researrangörs skyldighet att återbetala inbetalt belopp för en
  resa som ej blir av eller ej slutförs p g a insolvens hos researrangören.
- Tullgaranti. Säkerställer importörens tullkredit.
- EU-garanti. Säkerställer t ex att erhållet bidrag används på föreskrivet sätt.

Vad är en kontraktsgaranti?

​En kontraktsgaranti är, som namnet säger, en garanti för kontraktsenliga förpliktelser. Den kan utgöra säkerhet för en entreprenörs eller leverantörs åtaganden enligt ingånget avtal och avser vanligen rätta fullgörandet av en entreprenad eller leverans, garantitidsansvaret eller återbetalningsskyldigheten av ett förskott. En kontraktsgaranti innebär att Euler Hermes som garantigivare säkerställer att en entreprenör eller leverantör fullgör sina förpliktelser mot en beställare/förmånstagare.

I vilken form utfärdas en kontraktsgaranti?

Euler Hermes garanti utfärdas vanligen som proprieborgen (såsom för egen skuld), vilket innebär att en förmånstagare får en säkerhet som är accessorisk till det underliggande kontraktet. Det finns således inga försäkringsvillkor som begränsar garantins giltighet utan Euler Hermes garanti är fullt likvärdig med garanti från bank, en så kallad bankgaranti. I vissa fall utfärdas även ovillkorade garantier, så kallade 'on demand garantier'.

Varför Euler Hermes?

Euler Hermes är en allmänt accepterad garantigivare bland såväl offentliga som privata beställare. För en förmånstagare är Euler Hermes garanti en förstklassig säkerhet, likvärdig med garanti från svensk bank, en så kallad bankgaranti. Genom att avropa sina garantier hos Euler Hermes avlastar våra kunder sitt bankengagemang och förbättrar därmed sin likviditet. Euler Hermes är dessutom ett specialistbolag och kunderna får tillgång till bolagets långa erfarenhet av garantigivning.

Service & priser?

Hög service och konkurrenskraftiga priser är en självklarhet. Efter att en garantiram beviljats utfärdas garantier med vändande post.

I vilka länder kan Euler Hermes utfärda garantier?

Euler Hermes är ett bolag med ett världsomspännande kontaktnät. Med ett globalt kontorsnät och samarbeten med försäkringsbolag i olika länder kan Euler Hermes även bistå dig då beställare kräver lokala garantigivare runt om i världen.

Vem kan bli kund hos Euler Hermes?

Bland våra kunder finns främst entreprenad- och verkstadsföretag men även tekniska konsulter och researrangörer. Storleken på företagen varierar från Sveriges största börsnoterade koncerner ned till mindre företag med en omsättning på ca 100 miljoner. Det samlade garantibehovet bör uppgå till 10 miljoner för att konkurrenskraftiga villkor skall kunna erbjudas. Euler Hermes riktar sig alltså inte enbart till de största företagen med ett mycket stort garantibehov. Särskild vikt läggs vid att ditt företag har en god kreditvärdighet. Denna bedöms efter flera kriterier men en tumregel är att det egna kapitalet skall uppgå till minst samma belopp som garantibehovet.

Var finns Euler Hermes?

Euler Hermes finns i Norden representerade med kontor i Danmark, Finland, Norge och Sverige. Om du klickar här så kommer du till sidan för 'Här finns vi'. Dessutom är Euler Hermes ett bolag med ett världsomspännande kontaktnät. Med ett globalt kontorsnät och samarbeten med försäkringsbolag i olika länder kan Euler Hermes även bistå dig då beställare kräver lokala garantigivare runt om i världen. Euler Hermes är etablerat i ca 50 länder och har garantier utställda i mer än 15 länder. Om du klickar här så kommer du till vår sida för 'Global offices'.​

Är Euler Hermes garanti accepterad överallt?

Euler Hermes garanti är allmänt accepterad bland såväl offentliga som privata beställare. För en förmånstagare är Euler Hermes garanti en förstklassig säkerhet, likvärdig med garanti från svensk bank, en så kallad bankgaranti.

Är det skillnad mellan en bankgaranti och en garanti från Euler Hermes?

Euler Hermes garanti är fullt likvärdig med garanti från bank, en så kallad bankgaranti.

Vilka krav på säkerheter har Euler Hermes?

Till skillnad från bankerna har Euler Hermes inga formella krav på säkerheter för kreditvärdiga företag.

Hur länge har Euler Hermes funnits i Sverige?

​Euler Hermes är sedan 1992 etablerat som en betydande garantigivare åt svenskt näringsliv. Detta gäller speciellt entreprenad- och verkstadsindustrin där många av de största företagen är kunder hos oss. Vår garanti har därigenom fått stor spridning bland såväl privata som offentliga beställare.

Hur stora garantier kan Euler Hermes utfärda?

​Genom att samarbeta med några av de mest betydande bolagen inom återförsäkring finns mycket stor garantikapacitet för starka företag.

Intresserad – Hur kontaktar man oss?

Du är välkommen att kontakta oss per telefon för en förutsättningslös diskussion. Vårt telefonnummer är 08-555 136 00. För att kunna ge en komplett offert behöver vi den senaste årsredovisningen och uppgift om storleken på ditt garantibehov.

Koncerntillhörighet

​Under 2002 gick de två kreditförsäkringskoncernerna Hermes och Euler samman och bildade moderbolaget Euler Hermes SA. Denna koncern, som har drygt 6 000 anställda och över EUR 2 000 miljoner i intäkt, är den största kreditförsäkringskoncernen. Euler Hermes ingår i den tyska Allianz koncernen, som är en av världens ledande försäkringsgrupper. Allianz är idag etablerat i mer än 70 länder och har över 60 millioner kunder spridda över hela världen.